برچسب » علمیات بعثت در شهر بانه

عملیات وحدت و علمیات بعثت در شهر بانه
1 سال قبل

عملیات وحدت و علمیات بعثت در شهر بانه

جنوب بانه با عملیات بعثت تامین شده بود، اما جنوب غربی و شرقی بانه همچنان ناامن بود. گروه های ضدانقلاب با تردد شبانه از دره ها و ارتفاعات این منطقه به عراق موجب نگرانی نیروهای خودی شده بودند. بنابراین، قرارگاه حمزه سیدالشهداء هم زمان با هفته ی وحدت در سال 1362 عملیات پاکسازی روستاها و ارتفاعات منطقه بانه را در سه مرحله آغاز کرد: