برچسب » یادمان های کردستان

یادمان هایی که امروزه خانقاه عاشقان شهادت است
1 سال قبل

یادمان هایی که امروزه خانقاه عاشقان شهادت است

خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان داده است و خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست، و این ملت ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود و همین تربیت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسختگان و دارالشفای ازادگان خواهد بود.”